Door op 29 oktober 2013

Algemene beschouwingen PvdA-HvH bij deelraadsbegroting 2014

 

Wat de toekomst brengen moge?

Allereerst wil de PvdA fractie alle ambtenaren bedanken die zich jarenlang hebben ingezet voor ons mooie dorp! Ze zijn inmiddels ondergebracht bij het concern Rotterdam en werken op detacheringbasis in Hoek van Holland. Zij ervaren als eerste wat de komst van de gebiedscommissie betekent. Wij wensen hen wijsheid en succes toe en nogmaals langs deze, wat onpersoonlijke, weg een oprecht dank jullie wel!

Reflectie op afgelopen periode

Een tumultueus begin, waarbij al vroeg duidelijk werd dat de VVD de verkiezingswinst snel wilde verzilveren en vervolgens een slimme en inspirerend bestuurder politiek flink liet vallen. Om verder, samen met Hoekse zaken en het CDA, inspiratieloos en zonder creativiteit op de Hoekse winkel te passen.

Natuurlijk hebben we het hier over de PvdA bestuurder “Paddy Roomer”. Veel van wat hij bereikt heeft lijkt te zijn vergeten door het DB en de raad. Een blijk van waardering zou op zijn plaats zijn. Een straatnaam of een bankje… zijn tastbare herinneringen aan voorgaande bestuurders. De PvdA fractie stelt oor om, zeker omdat er ook door de rekenkamer is geconstateerd dat er niets incorrects is gebeurd, het plein op het strand om te dopen tot het “Paddy Roomer plein”.

Helaas zien wij in het dorp maar zeker ook op het strand, een negatieve kentering. De verrommeling neem toe en er vinden geen activiteiten meer plaats. Dit kan niet alleen crises geweten worden! De begroting laat aanzienlijke meevallers zien. Nee ook hier weer zichtbare traagheid, geen creativiteit en gedoe binnen de coalitie.

Leefmilieu

De PvdA heeft zich bij voortduring ingezet voor een beter leefmilieu, kritisch gekeken naar wat er om ons heen gebeurt en de belangen van ons dorp bij alle stakeholders de aandacht gebracht. Wij kunnen met trots zeggen dat de moedergemeente weet dat Hoek van Holland bestaat en dat zij daar continue rekening mee dienen te houden.

De PvdA is van mening dat het woon en leefklimaat in Hoek van Holland centraal moet staan. Er mogen geen concessies worden gedaan tav van het leefklimaat en de gezondheid van de burgers. Daar waar maatregelen genomen kunnen worden voor een schoner en leefbaarder milieu verwachten en eisen wij dat deze ook daadwerkelijk worden genomen.

Woningmarkt

We maken ons grote zorgen over de hoekse woningmarkt veel woningen staan te koop maar uit Rotterdam komt nog steeds de opdracht bouwen, bouwen Hoek van Holland. Gelukkig is mede door onze initiatieven die (bouw)druk enigszins afgenomen.

 

Het Fort

De ”kostendekkende huur” is de laatste tijd ook voor de Hoek een naar probleem. Met name de dreigende sluiting van “Het Fort”. is een hot issue. Helaas heeft de raad een besluit genomen dat mogelijk op gespannen voet staat met het rechtmatigheidprincipe behorende bij het verstrekken van subsidie/beschikking.

De PvdA stelt voor om even een pas op de plaats te maken en die tijd te gebruiken om, voorafgaand aan het beschikbaar stellen van de €30.000,- subsidie, te laten harden of er sprake is van een rechtmatig- en doelmatigheid besluit.

Op onze vraag wat te doen als de businesscase van het Fort niet sluitend te krijgen is, is niet geanticipeerd. Er is zelfs €120.000,- gereserveerd voor de implementatie daarvan. Geld dat eigenlijk bestemd is voor 3 jaar huurpenning voor het Fort en beloofd is aan Rotterdam. Het kan toch niet zo zijn dat we een ondernemer mogelijk gaan subsidiëren en bijvoorbeeld de speeltuin laten stikken.

 

Hoekse Baan

Het doortrekken van de Hoekse Baan is voor de veiligheid van Hoek van Holland van grootbelang! Zeker nu maasvlakte 2 in exploitatie wordt genomen, neemt de druk op een snelle evacuatie/ontruiming van Hoek van Holland bij een calamiteit toe. Niet alleen bij onze lokale bestuurders, maar ook binnen de gemeenteraad in Rotterdam zullen wij hierop blijven hameren! Wij nemen aan dat het bestuur deze instelling ook heeft?

 

Toerisme

Jaarrond toeristen in ons dorp, die bij plaatselijke winkels hun boodschappen doen, leveren bijdrage voor onze lokale economie. Ook recreatieve woningen langs de zeekant Zuid zouden hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

De strandhuisjes langs de westkust worden inmiddels 5 jaar geëxploiteerd. Destijds is afgesproken dat dit project na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Hoe gaat deze evaluatie aangevaren worden en hoe gaan we verder?

Wij zijn blij verrast dat er een aantal fraaie kunstwerken in het dorp bij zijn gekomen. Hoe gaat het onderhoud geborgd worden?

De aanblik van de Prins Hendrikstraat is droevig te noemen. Wij hebben voorgesteld om de straat voor een periode van 6 weken autovrij te maken, zodat inwoners en toeristen verleid worden wat langere tijd door te brengen. Tot onze verbazing heeft de winkeliersvereniging dit tegen gehouden. Voor ons een onbegrijpelijke zaak. Wij dagen het dagelijks bestuur uit de pilot toch door te zetten in de maand december. En geef de ondernemers ook een kans om hun creativiteit hier op los laten!

Zorg en welzijn

Van de burger wordt steeds meer gevraagd. Zelfredzaamheid is daarbij het toverwoord. Wij maken ons grote zorgen over de lat die steeds hoger gelegd wordt door de overheid. Is er  wel (gezamenlijk) gezorgd voor een adequaat vangnet voor die Hoekse inwoners die niet zo zelfredzaam zijn?

Overs

Zoals al eerder gememoreerd is keurig en conservatief, op de winkel gepast. In de loop van 2013 werd duidelijk dat er een flinke hoeveelheid geld over zou blijven. Gelukkig vonden alle fracties in de raad het geld naar Rotterdam overmaken geen goed idee en hebben we gezamenlijk een groslijst van bestedingsdoelen voor het overgebleven geld gemaakt. Nu duidelijk is dat er nog meer geld is overgebleven zijn wij van mening dat dit geld moet worden gebruikt voor het ondersteunen van de speeltuin. Verder is er een reële wens van de ondernemers van het industrieterrein is een camerasysteem voor beter toezicht en beveiliging. Wordt deze wens gehonoreerd?

 

Tot slot.

Wij denken dat ons dorp regelmatig kansen heeft gemist door de trage en niet inspirerende manier van besturen. Ondanks dat wij als PvdA de laatste 3 jaar te maken hebben gehad met een wat kortzichtige en matige coöperatieve coalitie, wil de PvdA alle bestuurders, raadsleden en burgerraadsleden bedanken voor de momenten van samenwerking die wel goed verliepen en tot een goed resultaat hebben geleid.

 

Wat de toekomst ook brengen moge!

 

Fractie van de PvdA,
Ineke Vos
Ton van Anraad
Jaap de Neef.