Door op 27 mei 2013

Besteding positief resultaat over het jaar 2012

Afgelopen donderdag hebben we in de raad de jaarstukken van 2012 vastgesteld. Deze worden nu aangeboden aan het college van B&W voor definitieve vaststelling door de gemeenteraad van Rotterdam. Het dagelijks bestuur verdient een compliment voor het, op een solide wijze, financieel besturen van de deelgemeente Hoek van Holland in 2012.Het positieve resultaat van (globaal) 7.5 ton is voor een deel aan dit solide beleid te danken. Het grootste deel van de meevallers komen voort uit meevallers waar het bestuur geen enkele greep op heeft gehad. Wanneer we met een financieel oog naar de kwaliteit van de begroting kijken kunnen we niet anders concluderen dan dat de meevaller van 7,5 ton voortkomt uit het feit dat er op de geldstroom vanuit Rotterdam nauwelijks te begroten/te sturen is. Over het jaar 2012 valt het positief uit maar met het zelfde gemak had het ook in een tekort kunnen uitpakken.

Natuurlijk is de PvdA beslist gelukkig met het positieve resultaat en om dit te benadrukken hebben wij in de afgelopen raadsvergadering het volgende voorstel gedaan.

De PvdA heeft voorgesteld om deze maand nog een extra vergadering te beleggen met 1 agendapunt namelijk:

 Samen met het dagelijks bestuur brainstormen over de bestedingsdoelen nav. het positieve resultaat 2012

 Omdat het budgetrecht bij de raad ligt (dualisme) is dit ook formeel  gezien de meest correcte weg. Gelukkig was de raad het unaniem met ons voorstel eens. De portefeuillehouder financiën was in eerste instantie niet zo/n voorstander van het voorstel maar, nadat de raad had toegezegd dat we er alles aan zouden doen om de voorstellen globaal gereed te hebben voor de afronding van de voorjaarsnota, was ook hij akkoord.

 De, overigens terecht, vraag van oa. de VVD over het afromen door  de Rotterdamse gemeenteraad van het aanzienlijke overschot, werd door de portefeuillehouder financiën  op een adequate wijze beantwoord. Hij gaf aan dat wanneer wij in staat zijn om in de voorjaarsnota goed bestedingsdoelen te formuleren de gemeenteraad van Rotterdam akkoord zal gaan. Natuurlijk zullen wij hem aan die toezegging houden.

 Oproep.

 Nu we toch “ auto off de box” bezig zijn doet de Partij van de Arbeid in Hoek van Holland de volgend oproep: Lever ons voorstellen voor verbeteringen in ons dorp die u al jaren nodig acht. Wij gaan dan kijken welke voorstellen, bezien  in een breder perspectief, haalbaar zijn.

 Let op! Het moeten voorstellen zijn die een eenmalige bestedingen vragen. Dus geen voorstellen die een structureel karakter hebben (meerjarige kosten) Ook is het zo dat wij in gezamenlijkheid de voorstellen van alle partijen zullen beoordelen. De PvdA hoopt dat u begrijpt dat wij dus (vooraf) geen toezeggingen kunnen doen over de haalbaarheid van de door ons geleverde voorstellen. Wel zeggen we u toe dat we daar ons uiterste best voor zullen doen..