27 juli 2013

Weer vragen R’damse gemeenteraadsleden over het Fort

Op de dag van de ludieke Hoekse actie op het stadhuis (26 juli, zie foto) stelden de gezamenlijke politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad (m.u.v. CU/SGP) wederom vragen aan het db over de toekomst van het Fort. Ze reageerden daarmee op het antwoord dat  het college gaf op hun brief van 16 juli.

Schriftelijke vervolgvragen ‘Status Fort aan den Hoek van Holland’
Aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 26 juli 2013

Geacht College,

Op 16 juli stelden wij u vragen over de status omtrent het Fort aan den Hoek van Holland. Uit uw beantwoording blijkt dat de gemeente door de rechter in het gelijk is gesteld in de rechtszaak tegen de stichting die het museum in het Fort verzorgt. Vervolgens is geconcludeerd dat de stichting per 1 augustus het Fort moet verlaten.

Uit de beantwoording blijkt tevens dat er reeds sprake is van een overeenkomst tussen de stichting en de nieuwe huurder, waar eerst alleen sprake was van een intentieovereenkomst.

Inmiddels is er – op initiatief van de gemeente – een extra overleg geweest, met als doel om de stichting en de nieuwe huurder weer om tafel te krijgen. Hierbij is afgesproken dat de ontruiming met een maand wordt uitgesteld. Ook komt er een aantal gesprekken tussen de stichting en de nieuwe huurder.

Vanmorgen heeft de deelraad van Hoek van Holland een cheque van 150.000 euro overhandigd voor het behoud van het Fort. Zij zijn unaniem van mening dat een museum in het Fort moet blijven bestaan, omdat het een unieke maatschappelijke, historische, economische en toeristische waarde heeft voor Hoek van Holland.

Wij hebben de volgende aanvullende vragen over de status van het museum in het Fort aan den Hoek van Holland:

1. Wanneer is een definitieve overeenkomst gesloten tussen de gemeente Rotterdam en de nieuwe huurder?

2. Is in deze overeenkomst expliciet benoemd dat er een museale functie in het Fort moet blijven bestaan? Zo ja, welke voorwaarden – bijvoorbeeld over aantal vierkante meters – zijn hieraan verbonden?

3. Kunt u ons lopende de maand augustus op de hoogte houden van de diverse gesprekken, de uitkomsten en de eventuele inspanningen van de gemeente om de museale functie in het Fort te behouden?

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

George van Gent
VVD Rotterdam

Ruben Mink
CDA Rotterdam

Leo de Kleijn
SP Rotterdam

Anton Molenaar
Leefbaar Rotterdam

Marco Heijman
PvdA Rotterdam